သင္တန္းဆိုင္ရာ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

- မိမိေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘာသာရပ္ကို (သို႔မဟုတ္) Membership Package ကို၀ယ္ယူရန္ ေငြသြင္းၿပီးလွ်င္ သင္တန္းသားအျဖစ္ အတည္ျပဳရန္  တစ္ရက္မွ သံုးရက္ (အမ်ားဆံုး)အတြင္း ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

- မိမိဝယ္ယူထားေသာ Course တစ္ခု၏ ၾကည့္ရႈရမည့္ သက္တမ္းမွာ ၂ လ ျဖစ္ပါသည္။

About Certificate

- မိမိေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘာသာရပ္၏ သင္ခန္းစာဗီဒီယိုမ်ား အားလံုး၊ Quiz မ်ား အားလံုးကို ေျဖဆိုေအာင္ၿပီးမွသာလွ်င္ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန အသိအမွတ္ျပဳ သင္တန္းျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း လက္မွတ္ (Certificate ) ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။

Quiz မ်ားကိုေျဖဆိုရာတြင္ စုစုေပါင္း ရမွတ္ (၆၀) ေအာက္ရရိွလွ်င္ က်ရံႈးသည္ဟု သတ္မွတ္၍ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံေျဖဆိုခြင့္ေပးမည္။ဒုတိယအႀကိမ္ ေျဖဆိုရာတြင္ မေအာင္ျမင္ပါက ထပ္မံေျဖဆိုခြင့္မရႏိုင္ပါ။

ေျဖဆုိထားသည့္ ရမွတ္မ်ား အေပၚမူတည္၍ စုစုေပါင္းမွတ္ (၆၀) မွ (၈၀) ရရွိလွ်င္ သာမန္အဆင့္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း ၊ စုစုေပါင္းမွတ္ (၈၀) မွ (၁၀၀) ရရွိလွ်င္ ထူးခၽြန္အဆင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း  ဟုသတ္မွတ္သည္။

- Quiz မ်ားအားလံုးေျဖဆိုၿပီးေနာက္ ရမွတ္ေပၚအေျခခံေသာ သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္ (Certificate) ကို ၁၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ Softcopy ကုိ အီေမးလ္ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Hardcopy ကုိ Delivery ျဖင့္လည္းေကာင္း တစ္ပတ္အၾကာတြင္ ရရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (Delivery fees ကုိေတာ့ သင္တန္းသား ဘက္မွ က်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။)
15000+

Learners

100+

Instructors

1000+

Courses

4

Degrees